Simplified 26 Form
Sifu Tony Wong

These are my notes, as best I can recall them.

1. Taiji Beginning Posture - taiji chu shi

2. ....

3. Grasp and Tuck in the Robe - lan cha yi

4. Six Sealing and Four Closing - liu feng si bi

5. Dantian Change (Single Whip) - dan bian

6. White Goose Displays Its Wings - bai e liang chi

7. Oblique Posture - xe xing

8. Embrace the Knee Paced (Twist) Steps - lou zi ao bu

9. Covering-the-Hand Forearm Fist - yan shou gong quan

10. Jin Gang Pounds with Pestle - jin gang dao dui

11. Diagonal Body-Stroke Fist - pie shen quan

12. Push with Both Hands - shuang tui shou

13. Fist Presented Under the Elbow - zhou xia kan quan

14. Reverse with Spiraling Forearms - dao nian gang

15. Flash through the Back - shan tong bei

16. Covering-the-Hand Forearm Fist - yan shou gong quan

17. Six Sealing and Four Closing - liu feng si bi

18. Dantian Change (Single Whip) - dan bian

19. Manuever the Hands - yun shou

20. Ground-Hacking Dragon - qie di long

21. Step Forward to Form the Seven Stars - shan bu qi xing

22. Step Backward to Cross the Forearm - xia bu kua gong

23. Swing the Leg - bai jiao

24. Head-On Cannon - dang men pao

25. Jin Gang Pounds with Pestle - jin gang dao dui

26. Closing Posture - shou shi